Общи условия за ползване на Gold-predictions.com

Добре дошли в Gold-predictions.com! Вярваме, че се наслаждавате на нашия уеб сайт и неговите функционалности и информация.

 

Gold-predictions.com  е уеб сайт, който се администрира и поддържа изцяло от „СПОРТ ИНФО 365“ ЕООД с ЕИК 205903560,
Електронен адрес за кореспонденция: info@gold-predictions.com

 

Моля прочетете внимателно настоящите Общи условия за ползване преди да използвате сайта на „СПОРТ ИНФО 365“ ЕООД.

 

Тези общи условия за ползване представляват правно обвързващ ДОГОВОР между Вас наричан по- долу (ПОТРЕБИТЕЛЯ, Вие) и „СПОРТ ИНФО 365“ ЕООД наричан по- долу (уеб сайт/а, доставчик, gold-predictions.com, ние), по силата на който Вие, чрез използването на уеб сайта, получава правото да използва информацията намираща се на уеб сайта само и единствено за лични и нетърговски цели при стриктно спазване на настоящите общи условия за ползване. 

Настоящите общи условия за ползване имат обвързващо действие само в отношенията между ПОТРЕБИТЕЛИТЕ на сайта и „СПОРТ ИНФО 365“ ЕООД,  в качеството му на ДОСТАВЧИК на предоставените услуги.

 

Чрез достъпването (зареждането на) на уеб сайта (Gold-predictions.com), ПОТРЕБИТЕЛЯТ се съгласява да бъде обвързан от настоящите общи условия за ползване и всички последващи промени в тях, като същият се задължава да ги спазва.

 

В случай, че ПОТРЕБИТЕЛЯТ не е съгласен с настоящите общи условия за ползване, следва същият  да не използва уеб сайта на Gold-predictions.comи като го затвори.

 

„СПОРТ ИНФО 365“ ЕООД, в качеството му на ДОСТАВЧИК на услуги, запазва правото да променя настоящите общи условия за ползване по всяко време, като публикува актуална версия на същите. ПОТРЕБИТЕЛИТЕ следва да проверяват съдържанието на общите условия за ползване при всяко тяхно посещение на сайта, за да се уверят, че ги познават в текущата им формулировка.

 

ИНФО ЗА АКТУАЛНА ВЕРСИЯ

Последна промяна: 07.08.2023г.

1. ПРЕДМЕТ

1.1 Настоящите общи условия за ползване са предназначени за регулиране на отношенията между „СПОРТ ИНФО 365“ ЕООД, с ЕИК 205903560 , адрес на управление – гр.Стара Загора, п.к. 6000,  Димчо Стаев 42, наричано по-долу за краткост ДОСТАВЧИК, и ПОТРЕБИТЕЛИТЕ, наричани по-долу ПОТРЕБИТЕЛИ, на предоставяната от „СПОРТ ИНФО 365“ ЕООД текстова информация за спортни събития и по-специално спортни прогнози и статистика. Уеб сайта съдържа раздели за достъпа до които е необходимо ПОТРЕБИТЕЛИТЕ да имат активен абонамент наричан по долу УСЛУГАТА .

2. ХАРАКТЕРИСТИКИ НА УСЛУГАТА

2.1 УСЛУГАТА е абонамент за предоставяне на достъп до информация за спортни събития и по-специално спортни прогнози и статистика. Абонаментът предоставя достъп на ПОТРЕБИТЕЛЯ до съдържание в раздел ПЛАТЕНИ ПРОГНОЗИ, който предоставя:

 

2.1.1 Достъп до спортни прогнози и/или съвети, анализи и други, които следва да се ползват от ПОТРЕБИТЕЛИТЕ само и единствено за информационни и развлекателни цели.

 

2.1.2 Достъп до информационни ресурси, включително текстови, графични,  аудио и видео материали, снимки, база данни и други подобни, публикувани в уеб сайта и/или предоставени като част от услугата.

 

2.2 УСЛУГАТА се предоставя срещу заплащане на абонамент с периодична абонаментна такса, която се таксува автоматично на честота, която изберете (месечно или годишно).  УСЛУГАТА се ползва персонално само от един човек, като за установени нарушения ДОСТАВЧИКЪТ има право да предприеме рестриктивни  коригиращи и ограничаващи мерки спрямо ПОТРЕБИТЕЛЯ.

 

2.2.1 ДОСТАВЧИКЪТ предоставя УСЛУГАТА на ПОТРЕБИТЕЛИТЕ само срещу нейното заплащане изцяло. Не се допускат частични плащания на услугата.

 

2.2.2 При заплащането на УСЛУГАТА, ПОТРЕБИТЕЛЯТ следва да направи избор за честотата (цикъла) на автоматичното таксуване , а именно ежемесечно (веднъж на всеки 30 дни) или годишно (веднъж на всеки 365 дни).

 

2.3 За да използват УСЛУГАТА, съответно да получат достъп до спортните прогнози и/или анализи, ПОТРЕБИТЕЛИТЕ следва да си осигурят достъп до профила си на сайта на Gold-predictions.com, когато желаят да потребяват УСЛУГАТА.

 

2.4 ДОСТАВЧИКЪТ  е предприел всички действия и стъпки, за да гарантира в разумна степен на сигурност, че информацията, предоставена на ПОТРЕБИТЕЛИТЕ на интернет сайта Gold-predictions.com е актуална точна и вярна. Информацията, предоставена на потребителите, не се ограничава само до спортни срещи, събития, отбори, новини, състави, предишни резултати, статистики и други подобни.

 

2.5 ДОСТАВЧИКЪТ предоставя абонаментната услуга САМО И ЕДИНСТВЕНО КЪМ местни и чуждестранни ФИЗИЧЕСКИ лица. При идентификацията си, на интернет страницата на Gold-predictions.com, ПОТРЕБИТЕЛЯТ следва да декларира, че същият е ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ, което има навършени 18 години и УСЛУГАТА ще се ползва само и единствено за лични и нетърговски цели.

 

2.6 При УСТАНОВЕНО нарушение на точка 2.5, ДОСТАВЧИКЪТ следва да откаже достъпа до услугата на ПОТРЕБИТЕЛЯ, като във връзка с това ДОСТАВЧИКЪТ възстановява на ПОТРЕБИТЕЛЯ заплатената сума за неизползвания период.

3. УСЛОВИЯ ЗА ПЛАЩАНЕ

3.1 ДОСТАВЧИКЪТ извършва доставки на УСЛУГАТА, срещу заплащане, само и единствено към местни и чуждестранни физически лица навършили 18 годишна възраст. ПОТРЕБИТЕЛИТЕ трябва да бъдат дееспособни физически лица. Не се приемат плащания от юридически лица. При установено наличие на получено плащане от юридическо лице и/или лице не навършило 18 години, посредством някой от платежните методи описани по-долу, сумата ще бъде възстановена обратно на лицето, което я е изпратило.

 

3.2 ПОТРЕБИТЕЛЯТ е задължен да заплати цената за УСЛУГАТА, стойността на която е обявена на интернет сайта на ДОСТАВЧИКА – Gold-predictions.com. Услугата стартира след получено получено/отразено плащане.

 

3.3 „СПОРТ ИНФО 365“ ЕООД приема плащания, във връзка с доставката на УСЛУГАТА, само от местни и/или чуждестранни физически лица навършили 18 годишна възраст, чрез следните платежни методи:

 

3.3.1 Кредитни и дебитни карти посредством ePay.bg ONE TOUCH за “BG” езиковата версия на уеб сайта Gold-predictions.com:

 

Получател: „СПОРТ ИНФО 365“ ЕООД 

Банка: Първа Инвестиционна банка АД с IBAN: BG35FINV915……..206

Видове карти, които се приемат: дебитни, кредитни и бизнес карти Visa и Mastеrcard

Транзакциите се осъществяват посредством програмите за сигурност MasterCard Identity check и VISA Secure.

 

3.4 От гледна точка на сигурност, максималната сума за плащане с карта е 800 лева.

 

3.5 Не съхраняваме данни за банковите карти, използвани за плащане, чрез уеб сайта.

 

3.6 ДОСТАВЧИКЪТ потвърждава получаването на плащането, чрез активиране на УСЛУГАТА и чрез друго подходящо потвърждение на траен носител – най-често чрез изпращане на имейл на предоставения от ПОТРЕБИТЕЛЯ имейл адрес.

4. ПРЕДОСТАВЯНЕ НА УСЛУГАТА

4.1 Настоящите общи условия се прилагат както към услуги, за които се изисква регистрация, така и за такива, за които не се изисква регистрация.

 

4.2 За да използва АБОНАМЕНТНАТА УСЛУГА, ПОТРЕБИТЕЛЯТ трябва да изпълни всички условия по т.3

 

4.3 С попълване на данните си и натискане на бутоните “Да, приемам”, “Направи поръчка” или друго изявление в смисъл на съгласие, ПОТРЕБИТЕЛЯТ декларира, че е запознат с настоящите общи условия за ползване, съгласен е с тяхното съдържание и се задължава безусловно да ги спазва.

 

4.4 ДОСТАВЧИКЪТ потвърждава извършената от ПОТРЕБИТЕЛЯ регистрация, чрез автоматично изпращане на писмо на посочен от ПОТРЕБИТЕЛЯ електронен имейл адрес. След което автоматично се създава акаунт на ПОТРЕБИТЕЛЯ и между него и ДОСТАВЧИКА възникват договорни отношения.

 

4.5 При извършване на регистрацията ПОТРЕБИТЕЛЯТ се задължава да предостави верни и актуални данни. ПОТРЕБИТЕЛЯТ своевременно да актуализира данните, посочени в регистрацията си, в случай на промяна.

 

4.6 Извършването на електронни изявления в отношенията между ПОТРЕБИТЕЛЯ и ДОСТАВЧИКА е посредством имейл адреса на ДОСТАВЧИКА info@gold-predictions.com.

 

4.7. Договорът се сключва на български език или английски език.

 

4.8 Договорът между ДОСТАВЧИКА и ПОТРЕБИТЕЛЯ представлява настоящите общи условия, достъпни на адрес https://gold-predictions.com/bg/общи-условия/, заедно с всички изменения и допълнения в тях, Политиката за поверителност ( достъпна на адрес https://gold-predictions.com/bg/политика-за-поверителност/).

 

4.9 Страна по договора с ДОСТАВЧИКА е ПОТРЕБИТЕЛЯТ на УСЛУГАТА съгласно данните, предоставени при регистрацията и съдържащи се в личния профил на ПОТРЕБИТЕЛЯ. За избягване на съмнение това са данните, с които е създаден акаунт при ДОСТАВЧИКА.

 

4.10 Този договор се счита за сключен от момента на ПРИЕМАНЕ на „Условия за ползване“,  “Политика за поверителност” и отбелязване , че лицето има навършени 18 години , които се отбелязват при извършване на регистрация на ПОТРЕБИТЕЛЯ при ДОСТАВЧИКА. 

 

4.11 За сключването на този договор, ДОСТАВЧИКЪТ изрично уведомява ПОТРЕБИТЕЛЯ по подходящ начин чрез електронни средства.

 

4.12 ПОТРЕБИТЕЛЯТ има право да се откаже от договора, без да посочва причина, без да дължи обезщетение или неустойка и без да заплаща каквито и да е разходи в 14-дневен срок, считано от датата на сключване на договора и направено успешно първо плащане към ДОСТАВЧИКА. 

5. АНУЛИРАНЕ ИЛИ ПРОМЯНА НА АБОНАМЕНТ В GOLD-PREDICTIONS.COM

5.1. Абонаментите в GOLD-PREDICTIONS.COM са за неопределен период от време и ще бъдете таксувани в началото на всеки цикъл на таксуване съгласно абонаментните условия ( месечен, годишен или друг период), освен ако ПОТРЕБИТЕЛЯ не се откаже от активен абонамент посочен в 5.2 .

 

5.2. Всеки ПОТРЕБИТЕЛ може да се откаже от активен абонамент , чрез натискане на бутона за отказ от абонамент “СПИРАНЕ”.

 

Бутонът “СПИРАНЕ” се достъпва , когато потребителя е влезнал в акаунта си в уеб сайта Gold-predictions.com и посети секция “Профил” намираща се в главното меню на уеб сайта. Отваря се поле “Информация за Абонаменти” , в която се вижда черен бутон с зелена лента и бял надпис “СПИРАНЕ”. При натискане върху същия се поява анкета с бутон “Спиране Абонамент”. След натискане бутона се променя от “СПИРАНЕ” на “ПОДНОВИ”. 

 

Заплатения период продължава да бъде активен до изтичане на периода на съответния цикъл, но потребителя няма да бъде таксуван след това. 

 

Ако бутона “ПОДНОВИ” бъде натиснат в периода на платения период то той пак ще се промени на “СПИРАНЕ” , което ще означава , че абонамента е активен и потребителя отново ще бъде таксуван. Ако същия бъде натиснат след като периода на абонамента е изтекъл потребителя ще бъде прехвърлен към страницата за плащане.

 

5.3. Когато анулирате даден абонамент, пак ще можете да го използвате през заплатения от вас период.

6. ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА СУМА

6.1 ПОТРЕБИТЕЛЯТ има право на възстановяване на заплатената от него сума за УСЛУГАТА при настъпване на някое от следните обстоятелства:

 

6.1.1  При отказа от договора, съгласно точка 4.12 от настоящите общи условия за ползване.

 

6.2 Възстановяването на заплатената сума трябва да се извършви не по-късно от 14 дни, считано от датата, на която ДОСТАВЧИКЪТ е бил уведомен на имейл адрес info@gold-predictions.com за решението на ПОТРЕБИТЕЛЯ да се откаже от договора.

 

6.3 ДОСТАВЧИКЪТ се задължава да възстанови получената сума, като сумата се възстановява по картата, с която е извършено плащането, използвана от ПОТРЕБИТЕЛЯ при първоначалната транзакция.

7. СПИРАНЕ И ПРЕКРАТЯВАНЕ

7.1. ДОСТАВЧИКЪТ спира достъпа до УСЛУГАТА при наличието на следните обстоятелства:

 

7.1.1 при наличието на непреодолима сила (форсмажорни обстоятелства);

 

7.1.2 за времето за техническа профилактика, за което ПОТРЕБИТЕЛИТЕ следва да се уведомяват предварително;

 

7.1.3 при не съществено, по негова преценка, нарушение на разпоредбите на настоящите общи условия за ползване от ПОТРЕБИТЕЛИТЕ;

 

7.1.4. в случаите когато ПОТРЕБИТЕЛЯТ не е заплатил дължимата от него цена на услугата.

 

7.1.5. След отпадане на обстоятелствата по предходните точки достъпът до УСЛУГАТА се възобновява.

 

7.2. ДОСТАВЧИКЪТ прекратява достъпа до УСЛУГАТА в следните случаи:

 

7.2.1 при съществено, по негова преценка нарушение, на разпоредбите на настоящите общи условия за ползване от ПОТРЕБИТЕЛИТЕ;

 

7.2.2 при прекратяване действието на общите условия;

 

7.2.3 при заявление от страна на ПОТРЕБИТЕЛЯ;

 

7.2.4 при изразено несъгласие от страна на ПОТРЕБИТЕЛЯ с промените в общите условия за ползване, отправено до ДОСТАВЧИКА.

8. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ

8.1 ПОТРЕБИТЕЛЯ има задължението да използва Услугата добросъвестно и по предназначение.

 

8.2 При използването на УСЛУГАТА, ПОТРЕБИТЕЛЯТ не трябва да използва техники, средства или похвати,  които биха могли да създадат затруднения в ползването й от другите ПОТРЕБИТЕЛИ.

 

8.3 ПОТРЕБИТЕЛЯТ се задължава при използване на уеб сайта да не разпространява по какъвто и да било начин информацията в същия, да не предоставя достъп на трети лица до информация, данни, текст, звук, файлове, софтуер, музика, фотографии, графики, видео или аудио материали, съобщения, както и всякакви други материали.

 

8.4 ПОТРЕБИТЕЛЯТ си осигурява самостоятелно оборудването за достъп до УСЛУГАТА и нейното управление.

 

8.5 При невъзможност на ДОСТАВЧИКА да предостави на ПОТРЕБИТЕЛЯ заплатената от последния УСЛУГА, ДОСТАВЧИКЪТ се задължава да възстанови стойността на заплатената от ПОТРЕБИТЕЛЯ цена на услугата за неизползвания период  в срок до 14 дни.

 

8.6 ДОСТАВЧИКЪТ има право по всяко време да изменя и/или допълва спортните прогнози, информацията в уеб сайта както и да изменя, допълва или прекратява действието на настоящите общи условия.

 

8.7 ДОСТАВЧИКЪТ не е задължен да използва конкретен софтуер или софтуерна версия за предоставяне на УСЛУГАТА. ДОСТАВЧИКЪТ няма задължение да поддържа, променя или добавя функционалности към УСЛУГАТА или към софтуера, използван за предоставяне на УСЛУГАТА.

9. ТОЧНОСТ, ПЪЛНОТА НА ИНФОРМАЦИЯТА И ОГРАНИЧАВАНЕ НА ОТГОВОРНОСТТА

9.1 „СПОРТ ИНФО 365“ ЕООД, не носи отговорност за допуснати евентуални грешки, неточности и/или пропуски от всякакъв характер, свързани с предоставената на ПОТРЕБИТЕЛИТЕ информация на уеб сайта Gold-predictions.com, както и за понесени материални и/или нематериални загуби и/или пропуснати ползи от ПОТРЕБИТЕЛИТЕ на тази информация. Ние,  не носим отговорност, ако информацията, в gold-predictions.com е неточна, непълна или неактуална. Съдържанието на този уеб сайт е предоставено само с информационна и развлекателна цел и не трябва да бъде единственият източник на информация за вземане на решения от страна на ПОТРЕБИТЕЛИТЕ, без предварително същите да са се консултирали с по-точни, по-пълни и по-актуални източници на информация. Ако ПОТРЕБИТЕЛИТЕ решат да разчитат само и единствено на съдържанието на този уеб сайт, то същите следва да бъдат информирани, че го правят за своя собствена сметка и за свой собствен риск.

 

9.2. ДОСТАВЧИКЪТ не носи отговорност за каквито и да е загуби, вреди или пропуснати ползи в резултат от използване на УСЛУГАТА на ДОСТАВЧИКА или каквито и да е ресурси, предложени във връзка с УСЛУГАТА или използването на спортните прогнози. ДОСТАВЧИКЪТ не гарантира, че предоставените спортни прогнози, анализи и информационни услуги са непрекъсваеми и не съдържат грешки.

 

9.3 ДОСТАВЧИКЪТ не носи отговорност за претърпени вреди и пропуснати ползи, настъпили вследствие спирането, променянето или ограничаването на достъп до УСЛУГАТА, спортни прогнози, информация, изтриването, модифицирането, загубването, недостоверността, неточността, или непълнотата на съобщения, материали или информация, пренасяни, използвани, записвани или станали достъпни във връзка с УСЛУГАТА. Не гарантираме, че използването на нашата УСЛУГА ще бъде непрекъснато, бързо, сигурно или без грешки.

 

9.4 ДОСТАВЧИКЪТ не носи отговорност за непостигнати резултати или ползи от страна на ПОТРЕБИТЕЛЯ по време и след завършване на УСЛУГАТА. Не гарантираме, че резултатите, които могат да бъдат получени, чрез използването на УСЛУГАТА, ще бъдат точни или надеждни. 

 

9.5 ДОСТАВЧИКЪТ не носи отговорност за връщане на част или цялата такса за УСЛУГАТА, в случай че ПОТРЕБИТЕЛЯТ не постигне очакваните от него резултати и ползи по време и след завършване на УСЛУГАТА.

 

9.6 ДОСТАВЧИКЪТ няма задължение да осигури задоволяването на конкретни или специфични нужди или изисквания на ПОТРЕБИТЕЛЯ.

 

9.7 ДОСТАВЧИКЪТ не носи отговорност за загуба на данни, произтекли от информация или други ресурси, достъпни или използвани по какъвто и да било начин чрез уебсайта Gold-predictions.com във връзка с УСЛУГАТА.

 

9.8 Изрично се съгласявате, че използването на УСЛУГАТА или невъзможността Ви да използвате УСЛУГАТА е за ваша собствена сметка.

10. ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ

10.1. Всички материали, прогнози, анализи статии, включително изображения, текстове, илюстрации, дизайни, икони, фотографии, програми, музика, клипове или файлове за изтегляне, видео клипове и писмени или друг тип материали, които са част от сайта (наричани общо „Съдържание на уеб сайта“) и чрез които се предоставя УСЛУГАТА на Gold-predictions.com, представляват обект на авторско право под закрилата на Закона за авторското право и сродните му права и други закони, приложими за интелектуална собственост, и са притежание на ДОСТАВЧИКА и/или неговите партньори, предоставили за публикуване съответните материали.

Всяка употреба на съдържанието, включително копирането или съхранението му (частично или цялостно), освен за Ваши лични, некомерсиални, цели, е забранена без изричното разрешение на нашия сайт. Не може да променяте, разпространявате или препубликувате нищо от този сайт с каквато и да е цел.

 

10.2  Всички имена, лога и снимки на спортни отбори, тенисисти, турнири, публични лица и локации си остават с авторските права на техните притежатели на лиценз и се използват единствено за информационни цели.

 

10.3 ПОТРЕБИТЕЛЯТ няма право да получава, променя, копира или използва сорс кода на уеб сайта, използван за предоставяне на УСЛУГАТА.

 

10.4 Използването на услугата или на обект по предходните алинеи в нарушение на разпоредбите на настоящите Общи условия освен нарушаване на договореностите между потребителите и Доставчика, може да съставлява и нарушение на права върху обекти, които са предмет на чужда интелектуална и/или индустриална собственост, както и на други защитени от закона права и законни интереси на Доставчика и/или на трети лица. За всяко нарушение по този член съответният потребител поема за своя сметка цялата отговорност – гражданска, административнонаказателна или наказателна и заплащането на наложените от компетентен орган обезщетения на засегнатите лица.

11. ДРУГИ УСЛОВИЯ

11.1. Евентуалната недействителност на някоя от разпоредбите на тези общи условия за ползване НЯМА да води до недействителност на целия договор.

 

11.2. За неуредените в този договор въпроси, свързани с изпълнението и тълкуването на този договор, се прилага действащото законодателство на Република България.

 

11.3. Всички спорове между страните по този договор ще бъдат разрешавани от компетентния съд или Комисията за защита на ПОТРЕБИТЕЛИТЕ.

 

11.4 ПОТРЕБИТЕЛИТЕ следва да се запознаят с ПОЛИТИКАТА НА ПОВЕРИТЕЛНОСТ.

(1) Комисия за защита на личните данни Адрес: България, гр. София,ул. “Иван Евстатиев Гешов” № 15, тел.: (02) 940 20 46 факс: (02) 940 36 40 Email: kzld@government.bg, kzld@cpdp.bg Уеб сайт: www.cpdp.bg

 

(2) Комисия за защита на потребителите Адрес: България, гр.София, пл.”Славейков” №4А, ет.3, 4 и 6, тел.: 02 / 980 25 24 факс: 02 / 988 42 18 гореща линия: 0700 111 22 Уеб сайт: www.kzp.bg

 

Цялата информация в Gold-predictions.com е с информационен характер. Сайтът не извършва хазартни услуги и не подтиква никого към хазарт. 18+

 

© 2023, „СПОРТ ИНФО 365“ ЕООД. Всички права запазени.