Условия за ползване

Gold-predictions.com  е уеб сайт, който се администрира и поддържа изцяло от „СПОРТ ИНФО 365“ ООД с ЕИК 205903560

Моля прочетете внимателно настоящите Общи условия за ползване преди да използвате сайта на „СПОРТ ИНФО 365“ ООД.

Тези общи условия за ползване представляват ДОГОВОР между ПОТРЕБИТЕЛЯ и „СПОРТ ИНФО 365“ ООД, по силата на който ПОТРЕБИТЕЛЯТ, чрез използването на сайта и/или създаването на сметка за Gold-predictions.com, получава правото да използва услугите на сайта само и единствено за лични и нетърговски цели при стриктно спазване на настоящите общи условия за ползване.  ДОГОВОРЪТ по изречение първо се изпълнява изцяло съгласно разпоредбите на действащото законодателство на Република България.

Настоящите общи условия за ползване имат обвързващо действие само в отношенията между ПОТРЕБИТЕЛИТЕ на сайта и „СПОРТ ИНФО 365“ ООД,  в качеството му на ДОСТАВЧИК на предоставените услуги.

Чрез достъпа до (зареждането на) интернет страницата на сайта (Gold-predictions.com), ПОТРЕБИТЕЛЯТ се съгласява да бъде обвързан от настоящите общи условия за ползване и всички последващи промени в тях, като същият се задължава да ги спазва.

В случай, че ПОТРЕБИТЕЛЯТ не е съгласен с настоящите общи условия за ползване, същият следва да не използва сайта на Gold-predictions.com като за целта ПОТРЕБИТЕЛЯТ следва да затвори страницата на уеб сайта и да деинсталира всички свързани приложения

„СПОРТ ИНФО 365“ ООД, в качеството му на ДОСТАВЧИК на услуги, запазва правото да променя настоящите общи условия за ползване по всяко време.

При извършена промяна на общите условия, ДОСТАВЧИКЪТ отразява направените промени в условията като публикува актуална версия на общите условия за ползване в настоящият уеб сайт.

ПОТРЕБИТЕЛИТЕ следва да проверяват съдържанието на общите условия за ползване при всяко тяхно посещение на сайта, за да бъдат информирани за всички настъпили промени.

„СПОРТ ИНФО 365“ ООД е предприело всички действия и стъпки, за да гарантира в разумна степен на сигурност, че информацията, предоставена на ПОТРЕБИТЕЛИТЕ чрез на интернет сайта Gold-predictions.com и всички свързани с него приложения, е актуална точна и вярна. Информацията, предоставена на потребителите, не се ограничава само до до спортни срещи, събития, отбори, новини, състави, предишни резултати, статистики и други подобни.

„СПОРТ ИНФО 365“ ООД, не носи отговорност за допуснати евентуални грешки, неточности и/или пропуски от всякакъв характер, свързани с предоставената на ПОТРЕБИТЕЛИТЕ информация на интернет сайта Gold-predictions.com, както и за понесени материални и/или нематериални загуби и/или пропуснати ползи от ПОТРЕБИТЕЛИТЕ на тази информация.

Интернет страницата на Gold-predictions.com съдържа връзки и контакти към други интернет сайтове, собственост на лица изцяло несвързани с „СПОРТ ИНФО 365“ ООД, за които настоящите общи условия за ползване са изцяло неприложими и неотносими.

Всички услуги, които биха могли да бъдат предоставени на ПОТРЕБИТЕЛИТЕ, посредством използването на тези връзки, са услуги предоставени от други лица и съответно „СПОРТ ИНФО 365“ ООД  не е доставчик по тези услуги.

„СПОРТ ИНФО 365“ ООД не носи отговорност за сделките и условията за ползване на цитираните в изречение първо сайтове. ПОТРЕБИТЕЛИТЕ следва да се запознаят с общите условия на съответния доставчик като всички сключени сделки и договори и влизането във всякакъв вид правоотношения са изцяло за собствена сметка и собствен риск на ПОТРЕБИТЕЛЯ.

1. ПРЕДМЕТ

1.1 Настоящите общи условия за ползване са предназначени за регулиране на отношенията между „СПОРТ ИНФО 365“ ООД, с ЕИК 205903560 , адрес на управление – гр.Стара Загора, п.к. 6000,  Димчо Стаев 42, наричано по-долу за краткост ДОСТАВЧИК, и ПОТРЕБИТЕЛИТЕ, наричани по-долу ПОТРЕБИТЕЛИ, на предоставяните от „СПОРТ ИНФО 365“ ООД услуги на информационното общество, наричани по-долу УСЛУГАТА.

1.2 УСЛУГАТА е абонамент за предоставяне на достъп до спортни прогнози. Абонаментът предоставя достъп на ПОТРЕБИТЕЛЯ до съдържание, достъпно в три раздела, а именно съдържание в раздел ПРЕМИУМ ФУТБОЛНИ ПРОГНОЗИПРЕМИУМ ТЕНИС ПРОГНОЗИ И СЪДЪРЖАНИЕ НА ПРЕМИУМ СМЕСЕНИ ПРОГНОЗИ-ТИП ПРАВА КОЛОНКА.

1.3 УСЛУГАТА се предоставя срещу заплащане за период от един месец или за период от една година.  УСЛУГАТА се ползва персонално само от един човек като за установени нарушения ДОСТАВЧИКЪТ има право да предприеме рестриктивни  коригиращи и ограничаващи мерки спрямо ПОТРЕБИТЕЛЯ.

2. ДАННИ ЗА ДОСТАВЧИКА

2.1. Информация съгласно Закона за електронната търговия и Закона за защита на потребителите:

2.1.1. Наименование на ДОСТАВЧИКА:СПОРТ ИНФО 365″ ООД, ЕИК BG205903560

2.1.2. Седалище: област Стара Загора, община Стара Загора, гр. Стара Загора, Димчо Стаев 42

2.1.3. Адрес за упражняване на дейността: област Стара Загора, община Стара Загора, гр. Стара Загора, Димчо Стаев 42

2.1.4. Данни за кореспонденция: info@gold-predictions.com

2.1.5. Надзорни органи:

(1) Комисия за защита на личните данни Адрес: гр. София,ул. “Иван Евстатиев Гешов” № 15, тел.: (02) 940 20 46 факс: (02) 940 36 40 Email: kzld@government.bg, kzld@cpdp.bg Уеб сайт: www.cpdp.bg

(2) Комисия за защита на потребителите Адрес: 1000 гр.София, пл.”Славейков” №4А, ет.3, 4 и 6, тел.: 02 / 980 25 24 факс: 02 / 988 42 18 гореща линия: 0700 111 22 Уеб сайт: www.kzp.bg

3. ХАРАКТЕРИСТИКИ НА УСЛУГАТА

3.1 УСЛУГАТА, предоставена от ДОСТАВЧИКА на ПОТРЕБИТЕЛЯ представлява услуга на информационното общество по смисъла на Закона за електронната търговия. УСЛУГАТА ”Aбонамент за достъп до спортни прогнози“ включва:

3.1.1 Предоставяне на спортни прогнози, съвети, анализи и други, които следва да се ползват от ПОТРЕБИТЕЛИТЕ само и единствено за информационни и развлекателни цели.

3.1.2 Достъп до информационни ресурси, включително текстови, графични, аудио и видео материали, база данни, снимки и други подобни,публикувани в уебсайта и/или предоставени като част от услугата.

3.2 ДОСТАВЧИКЪТ предоставя, а ПОТРЕБИТЕЛИТЕ използват УСЛУГАТА, съгласно настоящите общи условия за ползване, обявени на страницата на ДОСТАВЧИКА –  Gold-predictions.com

3.3 ДОСТАВЧИКЪТ предоставя УСЛУГАТА на ПОТРЕБИТЕЛИТЕ само срещу нейното заплащане изцяло. Не се допускат частични заплащания на услугата.

При заплащането на УСЛУГАТА, ПОТРЕБИТЕЛЯТ следва да направи избор за продължителността на периода за който да получи осигурен достъп, а именно един месец или една година и за конкретния вид достъп, който желае да получи – съдържание в раздел ПЛАТЕНИ ПРОГНОЗИ .

За да използват УСЛУГАТА, съответно да получат достъп до спортните прогнози и анализи, ПОТРЕБИТЕЛИТЕ следва да си осигурят достъп до профила си на сайта на Gold-predictions.com, когато желаят да потребяват УСЛУГАТА.

3.4 ДОСТАВЧИКЪТ  е предприел всички действия и стъпки, за да гарантира в разумна степен на сигурност, че информацията, предоставена на ПОТРЕБИТЕЛИТЕ чрез на интернет сайта Gold-predictions.com и всички свързани с него приложения, е актуална точна и вярна. Информацията, предоставена на потребителите, не се ограничава само до до спортни срещи, събития, отбори, новини, състави, предишни резултати, статистики и други подобни.

3.5 ДОСТАВЧИКЪТ, не носи отговорност за допуснати евентуални грешки, неточности и/или пропуски от всякакъв характер, свързани с предоставената на ПОТРЕБИТЕЛИТЕ информация на интернет сайта Gold-predictions.com, както и за понесени материални и/или нематериални загуби и/или пропуснати ползи от ПОТРЕБИТЕЛИТЕ на тази информация.

3.6 ДОСТАВЧИКЪТ извършва доставки на УСЛУГАТА  САМО и единствено към местни и чуждестранни ФИЗИЧЕСКИ лица. При идентификацията си, на интернет страницата на Gold-predictions.comПОТРЕБИТЕЛЯТ следва да декларира, че същият е ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ и УСЛУГАТА ще се ползва само и единствено за лични и нетърговски цели.

3.7 При УСТАНОВЕНО нарушение на точка 3.6, ДОСТАВЧИКЪТ следва да откаже достъпа до услугата на ПОТРЕБИТЕЛЯ, като във връзка с това ДОСТАВЧИКЪТ възстановява на ПОТРЕБИТЕЛЯ заплатената сума за неизползвания период.

4. УСЛОВИЯ ЗА ДОСТАВКА НА УСЛУГАТА

4.1. ДОСТАВЧИКЪТ предоставя УСЛУГАТА срещу възнаграждение, дължимо от ПОТРЕБИТЕЛЯ съгласно избрания от него абонаментен достъп и съответния период, за който ПОТРЕБИТЕЛЯТ желае да ползва услугата.

4.2. Информация за цените на УСЛУГАТА и съответните платежни методи е налична на интернет сайта Gold-predictions.com

4.3. ПОТРЕБИТЕЛЯТ плаща изцяло цената на УСЛУГАТА съобразно обявените на интернет страницата на ДОСТАВЧИКА цени по избран от ПОТРЕБИТЕЛЯ платежен метод след като изрично е декларирал, че същият е физическо лице и приема настоящите общи условия за ползване. Не се приемат частични плащания на услугата и не се допуска ползването на УСЛУГАТА от юридически лица, както и от лица, ненавършили 18-годишна възраст.

4.4. ДОСТАВЧИКЪТ потвърждава получаването на плащането чрез активиране на УСЛУГАТА и чрез друго подходящо потвърждение на траен носител – най-често чрез изпращане на имейл на предоставения от ПОТРЕБИТЕЛЯ имейл адрес.

5. УСЛОВИЯ ЗА ПЛАЩАНЕ НА УСЛУГАТА

5.1 ДОСТАВЧИКЪТ извършва доставки на УСЛУГАТА, срещу заплащане, само и единствено към местни и чуждестранни физически лица. ПОТРЕБИТЕЛИТЕ трябва да бъдат дееспособни физически лица. Не се приемат плащания от юридически лица. При установено наличие на получено плащане от юридическо лице, посредством някой от платежните методи описани по-долу, сумата ще бъде възстановена обратно на лицето, което я е изпратило.

5.2 ПОТРЕБИТЕЛЯТ е задължен да заплати цената за УСЛУГАТА, стойността на която е обявена на интернет сайта на ДОСТАВЧИКА – Gold-predictions.com, в срок от 3 (три) работни дни от датата на регистрация. Услугата стартира след получено получено/отразено плащане

5.3 В случай, че ПОТРЕБИТЕЛЯТ не плати цената в посочения срок, регистрацията му за обучението или абонамента се счита за невалидна и се третира като отказ от участие в обучението или абонамента.

5.4 „СПОРТ ИНФО 365“ ООД приема плащания, във връзка с доставката на УСЛУГАТА, само от местни и/или чуждестранни физически лица, чрез следните платежни методи:

5.4.1 Кредитни и дебитни карти посредством ePay.bg ONE TOUCH 

  • Получател: „СПОРТ ИНФО 365“ ООД 
  • Банка: 
  • Видове карти, които се приемат: дебитни, кредитни и бизнес карти Visa и Mastеrcard
  • Транзакциите се осъществяват посредством програмите за сигурност MasterCard Identity check и VISA Secure.

5.4.2 Кредитни и дебитни карти посредством V-pos Fibank

  • Получател: „СПОРТ ИНФО 365“ ООД 
  • Банка: BG35FINV91501017668206
  • Видове карти, които се приемат: дебитни, кредитни и бизнес карти Visa и Mastеrcard
  • Транзакциите се осъществяват посредством програмите за сигурност MasterCard Identity check и VISA Secure.

5.4.2 От гледна точка на сигурност, максималната сума за плащане с карта е 800 лева.

5.4.3 Не съхраняваме данни за банковите карти, използвани за плащане чрез сайта.

5.5 ПОТРЕБИТЕЛЯТ има право на пълно възстановяване на платените от него суми за УСЛУГАТА. При отказа от договора, съгласно точка 6.17 от настоящите общи условия за ползване, възстановяването на заплатената сума е валидно и се извършва по един от следните начини по избор на ПОТРЕБИТЕЛЯ:

  • възстановяване на парична сума не по-късно от 14 дни, считано от датата, на която ДОСТАВЧИКЪТ е бил уведомен за решението на ПОТРЕБИТЕЛЯ да се откаже от договора;
  • предоставяне на кредитен ваучер за друга услуга, предлагана от ДОСТАВЧИКА.

5.6 ДОСТАВЧИКЪТ се задължава да възстанови получените суми, като сумата се възстановява по картата, с която е извършено плащането, използвана от ПОТРЕБИТЕЛЯ при първоначалната транзакция, освен в случаите когато ПОТРЕБИТЕЛЯТ е изразил изричното си съгласие да получи сумата чрез използването на друг платежен метод при условие, че това не е свързано с разходи за ПОТРЕБИТЕЛЯ.

6. ПРЕДОСТАВЯНЕ НА УСЛУГАТА И ТЕХНИЧЕСКИ СТЪПКИ ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОРА. ПРАВО НА ОТКАЗ ОТ ДОГОВОРА.

6.1. Настоящите общи условия се прилагат както към услуги, за които се изисква регистрация, така и за такива, за които не се изисква регистрация.

6.2. За да използва УСЛУГАТА, ПОТРЕБИТЕЛЯТ получава на имейл парола за отдалечен достъп, която той може да смени по всяко време.

6.4. С попълване на данните си и натискане на бутоните “Да, приемам”, “Регистрация” или друго изявление в смисъл на съгласие, ПОТРЕБИТЕЛЯТ декларира, че е запознат с настоящите общи условия за ползване, съгласен е с тяхното съдържание и се задължава безусловно да ги спазва.

6.5. ДОСТАВЧИКЪТ потвърждава извършената от ПОТРЕБИТЕЛЯ регистрация, чрез изпращане на писмо на посочен от ПОТРЕБИТЕЛЯ електронен имейл адрес, на който се изпращат и информация за активиране на регистрацията. ПОТРЕБИТЕЛЯТ потвърждава регистрацията и сключването на договора чрез електронна препратка в писмото, с което е уведомен за извършената регистрация, изпратено от ДОСТАВЧИКА. След потвърждаването се създава акаунт на ПОТРЕБИТЕЛЯ и между него и ДОСТАВЧИКА възникват договорни отношения.

6.6. При извършване на регистрацията ПОТРЕБИТЕЛЯТ се задължава да предостави верни и актуални данни. ПОТРЕБИТЕЛЯТ своевременно да актуализира данните, посочени в регистрацията си, в случай на промяна.

6.7. В случай че за регистрация на ПОТРЕБИТЕЛЯ за ползване на услугата се използва профил в уеб социални мрежи или други мрежи, страна по договора е лицето, което е титуляр на използвания за регистрацията профил в съответната социална или друга мрежа. В този случай ДОСТАВЧИКЪТ има право на достъп до данните, необходими за идентифициране на ПОТРЕБИТЕЛЯ в съответната социална или друга мрежа.

6.8. ПОТРЕБИТЕЛИТЕ използват предимно интерфейса на Интернет страницата на ДОСТАВЧИКА, за извършване на електронни изявления в отношенията помежду им.

6.9. Договорът се сключва на български език или английски език (В редки случаи английски език от български потребители. Такъв може да има, ако ПОТРЕБИТЕЛЯТ е избрал английската версия на сайта).

6.10. Договорът между ДОСТАВЧИКА и ПОТРЕБИТЕЛЯ представлява настоящите общи условия, достъпни на адрес https://gold-predictions.com/terms-of-use/, заедно с всички изменения и допълнения в тях, Политиката за поверителност (достъпна на адрес https: // gold-predictions.com/cookie-policy/).

6.11. Страна по договора с ДОСТАВЧИКА е ПОТРЕБИТЕЛЯТ на УСЛУГАТА съгласно данните, предоставени при регистрацията и съдържащи се в личния профил на ПОТРЕБИТЕЛЯ. За избягване на съмнение това са данните, с които е създаден акаунт при ДОСТАВЧИКА.

6.6. ДОСТАВЧИКЪТ включва в интерфейса на Интернет страницата си, технически средства за установяване и поправяне на грешки при въвеждането на

информация, преди да бъде направено изявлението за сключване на договора.

6.13. Този договор се счита за сключен от момента на извършване на регистрация на ПОТРЕБИТЕЛЯ при ДОСТАВЧИКА. В случай че Услугата се заявява за ползване след извършване на регистрацията, договорът за използването й се счита за сключен от момента на заявяването й от ПОТРЕБИТЕЛЯ чрез интерфейса на ДОСТАВЧИКА.

6.14. За сключването на този договор, ДОСТАВЧИКЪТ изрично уведомява ПОТРЕБИТЕЛЯ по подходящ начин чрез електронни средства.

6.15. В случай, че УСЛУГАТА се използва без извършване на регистрация от ПОТРЕБИТЕЛИТЕ, договорът за използването й се счита за сключен от момента на първото й използване от ПОТРЕБИТЕЛЯ. В този случай настоящите общи условия имат действия от момента на първото използване на услугата или на уебсайта на ДОСТАВЧИКА от ПОТРЕБИТЕЛЯ до момента на преустановяване на използването.

6.16. Изявлението за сключване на договора и потвърждението за неговото получаване се смятат за получени, когато техните адресати имат възможност за достъп до тях.

6.17. ПОТРЕБИТЕЛЯТ има право да се откаже от договора, без да посочва причина, без да дължи обезщетение или неустойка и без да заплаща каквито и да е разходи в 14-дневен срок, считано от датата на сключване на договора. От платената сума ще бъде приспадна сума за използвания период на услугата.

6.18. За да упражни правото си на отказ, ПОТРЕБИТЕЛЯТ може да използва стандартния формуляр за отказ или да заяви недвусмислено решението си да се откаже от договора чрез недвусмислено уведомление до ДОСТАВЧИКА на електронната поща на ДОСТАВЧИКА, указана в уебсайта Gold-predictions.com. В тези случаи ДОСТАВЧИКЪТ е длъжен да изпрати на потребителя потвърждение за получаване на отказа му на траен носител.

6.19. Алинея 6.17. не се прилага в случай, че услугата е предоставена напълно и изпълнението й е започнало с изричното предварително съгласие на ПОТРЕБИТЕЛЯ и потвърждение от негова страна, че знае, че ще загуби правото си на отказ, след като договорът бъде изпълнен изцяло от ДОСТАВЧИКА. Изпълнението на услугите се счита започнало и изпълнено изцяло с предоставяне на онлайн достъп до УСЛУГАТА от ПОТРЕБИТЕЛЯ и вход в системата от страна на ПОТРЕБИТЕЛЯ с потребителско име и парола. Със съгласието си с настоящите Общи условия за ползване, ПОТРЕБИТЕЛЯТ се съгласява и изрично потвърждава, че знае, че ще изгуби правото си на отказ, след като договорът бъде изпълнен изцяло от ДОСТАВЧИКА.

7. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ

7.1. ПОТРЕБИТЕЛЯ задължението да използва Услугата добросъвестно и по предназначение.

7.2. При използването на УСЛУГАТАПОТРЕБИТЕЛЯТ не трябва да използва софтуер, скриптове, програмни езици или други технологии, които биха могли да създадат затруднения в ползването й от другите ПОТРЕБИТЕЛИ.

7.3. ПОТРЕБИТЕЛЯТ се задължава при използване на уеб сайта и спортните прогнози и анализи да не разпространява или използва по какъвто и да било начин и да не прави достояние или предоставя достъп на трети лица информация, данни, текст, звук, файлове, софтуер, музика, фотографии, графики, видео или аудио материали, съобщения, както и всякакви други материали.

7.4. Забранява се посещаването на уеб сайта с автоматични средства (напр. чрез използване на „уеб-паяци” или други „автоматични ботове” с цел системно извличане на информация от него или с цел функционално свързване на съдържанието на уебсайта към друг уебсайт.

7.5. ПОТРЕБИТЕЛЯТ си осигурява самостоятелно оборудването за достъп до УСЛУГАТА и нейното управление.

7.6. При невъзможност на ДОСТАВЧИКА да предостави на ПОТРЕБИТЕЛЯ заплатената от последния УСЛУГАДОСТАВЧИКЪТ може да предложи алтернативни услуги. ПОТРЕБИТЕЛЯТ запазва правото си да откаже, като в този случайДОСТАВЧИКЪТ се задължава да възстанови стойността на заплатената от ПОТРЕБИТЕЛЯ цена на услугата в нейния пълен размер  в срок до 14 дни.

7.7. ДОСТАВЧИКЪТ има право по всяко време да изменя и/или допълва спортните прогнози, както и да изменя, допълва или прекратява действието на настоящите общи условия.

7.8. ДОСТАВЧИКЪТ не е задължен да използва конкретен софтуер или софтуерна версия за предоставяне на УСЛУГАТАДОСТАВЧИКЪТ няма задължение да поддържа, променя или добавя функционалности към УСЛУГАТА или към софтуера, използван за предоставяне на УСЛУГАТА.

7.9. Поради клубната форма на услугата, ДОСТАВЧИК има право по свое усмотрение да откаже достъп и членство до платените услуги и членство във ВИП клуба на ДОСТАВЧИКА на ПОТРЕБИТЕЛ, който е заявил желание за членство.

8. СПИРАНЕ И ПРЕКРАТЯВАНЕ

8.1. ДОСТАВЧИКЪТ спира достъпа до УСЛУГАТА при наличието на следните обстоятелства:

8.1.1. при наличието на непреодолима сила (форсмажорни обстоятелства);

8.1.2. за времето за техническа профилактика, за което ПОТРЕБИТЕЛИТЕ следва да се уведомяват предварително;

8.1.3. при несъществено, по негова преценка, нарушение на разпоредбите на настоящите общи условия за ползване от ПОТРЕБИТЕЛИТЕ;

8.1.4. в случаите когато ПОТРЕБИТЕЛЯТ не е заплатил дължимата от него цена на услугата.

8.1.5. След отпадане на обстоятелствата по предходните точки достъпът до УСЛУГАТА се възобновява.

8.2. ДОСТАВЧИКЪТ прекратява достъпа до УСЛУГАТА в следните случаи:

8.2.1. при съществено, по негова преценка нарушение, на разпоредбите на настоящите общи условия за ползване от ПОТРЕБИТЕЛИТЕ;

8.2.2. при прекратяване действието на общите условия;

8.2.3. при заявление от страна на ПОТРЕБИТЕЛЯ;

8.2.4. при изразено несъгласие от страна на ПОТРЕБИТЕЛЯ с промените в общите условия за ползване, отправено до ДОСТАВЧИКА.

9. ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ

9.1. Всички материали, както и елементи на съдържанието на уебсайта посредством, който се предоставя УСЛУГАТА на Gold-predictions.com, включително прогнози, дизайн, софтуерни програми, бази данни, текст, рисунки, фотографии, графики, скици, презентации, скрийнкастове и друга информация или елементи, представляват обект на авторско право под закрилата на Закона за авторското право и сродните му права и други закони, приложими за интелектуална собственост, и са притежание на ДОСТАВЧИКА и/или неговите партньори, предоставили за публикуване съответните материали.

9.2. ПОТРЕБИТЕЛЯТ има неизключителното и непрехвърлимо право да използва съдържанието, свързано с предоставяне на УСЛУГАТА само за лични нетърговски цели.

9.3. Използването на УСЛУГАТА, както и съдържанието на уебсайта, както и на всички обекти на права на интелектуална собственост, публикувани на уебсайта Gold-predictions.com е разрешено само във връзка с информирането при запазване на всички обозначения по отношение на авторски и други права на интелектуална собственост (включително добавяне на хиперлинк към уеб сайта).

9.4. ПОТРЕБИТЕЛЯТ няма право да получава, променя или използва сорс кода на софтуера, използван за предоставяне на УСЛУГАТА.

9.5. ПОТРЕБИТЕЛЯТ има право да използва заглавие и/или част от текст от уеб сайта на ДОСТАВЧИКА в обема и вида, предоставени чрез RSS канал на съответния раздел на уебсайта, при условие че това не причинява вреди за ДОСТАВЧИКА, при запазване обозначаване на името на уебсайта и посочване на електронна препратка към него и/или неговите партньори, на който е публикуван целия материал и от който текстовете са копирани. Начинът на отваряне на електронната препратка не следва да въвежда ПОТРЕБИТЕЛЯ в заблуждение по отношение на ДОСТАВЧИКА и/или неговите партньори и техните услуги, да не го ограничава във фреймове или да го обвързва по друг начин с чужд на ДОСТАВЧИКА и/или неговите партньори интерфейс.

9.6. Информацията, получена чрез RSS канал не може да бъде пряко или непряко изменяна, разпространявана и/или възпроизвеждана като производни RSS продукти. ДОСТАВЧИКЪТ си запазва правото да преустанови подаването на информация чрез RSS канали по всяко време, без да дължи предварително уведомление.

9.7. За всяко използване, възпроизвеждане, промяна, публичен показ и т.н. на информационни ресурси, предоставени във връзка с УСЛУГАТА, извън указаното в чл. 5.2, 5.3 и 5.5, се изисква изрично писмено разрешение на ДОСТАВЧИКА. Забранява се възпроизвеждане, промяна, публичен показ и т.н. на УСЛУГАТА на уебсайта без посоченото изрично писмено разрешение на ДОСТАВЧИКА.

9.8. При предоставяне на трети лица, използване, копиране, принтиране или възпроизвеждане на Ресурси извън допустимата лична употреба, и посоченото в настоящите Общи условия за ползване, както и при всяко друго нарушение на правата на интелектуална собственост върху УСЛУГАТА и ресурсите на ДОСТАВЧИКА предоставени като част от Услугите, ПОТРЕБИТЕЛЯТ дължи на ДОСТАВЧИКА неустойка в размер на 2000 (две хиляди) лева за всяко отделно нарушение.

9.9. Разпоредбата на предходния член не лишават ДОСТАВЧИКА от възможността на общо основание да претендира пълния размер на претърпените вреди, надвишаващи размера на договорената неустойка.

9.10. С приемането на настоящите Общи условия за ползване, ПОТРЕБИТЕЛЯТ се задължава да не нарушава чужди права на интелектуална собственост при участие в УСЛУГАТА и ползване на уебсайта.

10. ОГРАНИЧАВАНЕ НА ОТГОВОРНОСТТА

10.1. ДОСТАВЧИКЪТ не носи отговорност за каквито и да е загуби, вреди или пропуснати ползи в резултат от използване на УСЛУГАТА на ДОСТАВЧИКА или каквито и да е ресурси, предложени във връзка с УСЛУГАТА или използването на спортните прогнози. ДОСТАВЧИКЪТ не гарантира, че предоставените спортни прогнози, анализи и информационни услуги са непрекъсваеми и не съдържат грешки.

10.2. ДОСТАВЧИКЪТ не носи отговорност за претърпени вреди и пропуснати ползи, настъпили вследствие спирането, променянето или ограничаването на достъп до УСЛУГАТА, футболните прогнози, информация, изтриването, модифицирането, загубването, недостоверността, неточността, или непълнотата на съобщения, материали или информация, пренасяни, използвани, записвани или станали достъпни във връзка с УСЛУГАТА.

10.3. УСЛУГАТА и информацията на уебсайта на ДОСТАВЧИКА, се предоставят „във вида, в който са” и ДОСТАВЧИКЪТ не поема никаква отговорност за навременността, изтриването, невъзможността да бъдат доставени или запазени персонални настройки на ПОТРЕБИТЕЛЯ, както и за нанесени вреди и пропуснати ползи, настъпили вследствие, в резултат на или поради използване на УСЛУГАТА и информацията, включително невъзможност за използване поради технически проблеми, профилактика и др. ДОСТАВЧИКЪТ няма задължение да осигури задоволяването на конкретни или специфични нужди или изисквания на ПОТРЕБИТЕЛЯ.

10.4. ДОСТАВЧИКЪТ не носи отговорност за непостигнати резултати или ползи от страна на ПОТРЕБИТЕЛЯ по време и след завършване на УСЛУГАТАДОСТАВЧИКЪТ не носи отговорност за връщане на част или цялата такса за УСЛУГАТА, в случай че ПОТРЕБИТЕЛЯТ не постигне очаквани от него резултати и ползи по време и след завършване на УСЛУГАТА.

10.5. ДОСТАВЧИКЪТ не носи отговорност за вреди, причинени върху софтуера, хардуера или друго оборудване, или за загуба на данни, произтекли от информация или други ресурси, достъпни или използвани по какъвто и да било начин чрез уебсайта Gold-predictions.com във връзка с УСЛУГАТА.

10.6. ДОСТАВЧИКЪТ не гарантира незасегнатостта на уебсайта, посредством, който се предоставя УСЛУГАТА от компютърни вируси, троянски коне или други зловредни програми и системи, които възпрепятстват нормалната работа на компютърните системи.

10.7. ДОСТАВЧИКЪТ не носи отговорност за уеб сайтове на трети страни, както и за тяхното съдържание и продукти, чиито хиперлинкове са достъпни посредством уебсайта Gold-predictions.comПОТРЕБИТЕЛЯТ носи отговорност за достъпа си до уеб сайтове на трети страни, както и всички рискове, свързани с достъпа и използването на съдържание, продукти и услуги на трети страни.

Орган за алтернативно решаване на спорове по смисъла на чл. 181н, ал. 4 ЗЗП са помирителните комисии към Комисия за защита на потребителите. При възникване на спор, свързан с онлайн продажба можете да ползвате сайта на комисията kzp.bg сайта: ec.europa.eu

11. СЪОБЩЕНИЯ

11.1. Всички съобщения и уведомления, които страните си разменят, следва да бъдат писмени.

11.2.  Писмената форма се счита за спазена и когато те са отправени по телефакс, електронна поща, натискане на хиперлинк или друго техническо средство, което изключва възможността за неточно възпроизвеждане на изявлението.

11.3. Писмената форма се счита за спазена и когато ДОСТАВЧИКЪТ постави съответното съобщение или уведомление на видно място в уебсайта. Съобщенията, поставени на видно място в уебсайта се считат получени от ПОТРЕБИТЕЛЯ, без за това да е необходимо изрично потвърждение.

12. ИЗМЕНЕНИЕ И ДОСТЪП ДО ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ

12.1. Настоящите общи условия могат да бъдат изменяни от ДОСТАВЧИКА за което последният ще уведоми по подходящ начин всички регистрирани ПОТРЕБИТЕЛИ на услугата.

12.2. ДОСТАВЧИКЪТ и ПОТРЕБИТЕЛЯТ се съгласяват, че всяко допълване и изменение на тези общи условия ще има действие спрямо ПОТРЕБИТЕЛЯ след уведомяване от ДОСТАВЧИКА и ако ПОТРЕБИТЕЛЯТ не заяви в 14-дневен срок, че ги отхвърля.

12.3. ПОТРЕБИТЕЛЯТ се съгласява, че всички изявления на ДОСТАВЧИКА, във връзка с изменението на тези общи условия за ползване ще бъдат изпращани на адреса на електронната поща, посочена от ПОТРЕБИТЕЛЯ, при регистрацията за използване на УСЛУГАТАПОТРЕБИТЕЛЯ на УСЛУГАТА се съгласява, че електронните писма, изпратени по реда на този член не е необходимо да бъдат подписани с електронен подпис, за да имат действие спрямо него.

12.4. ПОТРЕБИТЕЛИТЕ, които използват УСЛУГАТА без регистрация приемат новите общи условия от момента на използването след промяната им, без изрично уведомление за промяната.

13. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ

13.1. ДОГОВОРЪТ за предоставяне на УСЛУГАТА се прекратява:

13.1.1. с изтичане на срока на договора, съгласно избрания от ПОТРЕБИТЕЛЯ период на предоставяне на УСЛУГАТА;

13.1.2. с прекратяване на регистрацията на ПОТРЕБИТЕЛЯ за ползване на УСЛУГАТА;

13.1.3. при прекратяване и обявяване в ликвидация или обявяване в несъстоятелност на една от страните по ДОГОВОРА;

13.1.4. по взаимно съгласие на страните в писмен вид;

13.1.5. едностранно с предизвестие от всяка от страните в случай на неизпълнение на задълженията на другата страна;

13.1.6. при обективна невъзможност на някоя от страните по ДОГОВОРА да изпълнява задълженията си;

13.1.7. при изземване или запечатване на оборудването от държавни органи;

13.1.8. в случаите по чл. 8.2, 8.3 и 8.4 от тези Общи условия за ползване;

13.2. ДОСТАВЧИКЪТ има право по свое усмотрение, без да отправя предизвестие, да прекрати едностранно договора, в случай че установи, че предоставените услуги се използват в нарушение на настоящите общи условия, законодателството в Република България и общоприетите нравствени норми.

14. ПЪЛНОТА НА СПОРАЗУМЕНИЕТО

Всяко неспазване от страна на „СПОРТ ИНФО 365“ ООД на упражняване или налагане на което и да е право или разпоредба на настоящите „Общи условия за продажба и използване“ не представлява отказ от такова право или разпоредба. Тези „Условия“ за ползване или всякакви други правила за работа, които публикуваме на този Сайт или във връзка с УСЛУГАТА, представляват цялостното споразумение между ПОТРЕБИТЕЛИТЕ и ДОСТАВЧИКА и уреждат използването на всички предишни и настоящи съобщения, предложения и споразумения, устни или писмено, между ПОТРЕБИТЕЛИТЕ и ДОСТАВЧИКА (включително, но не само, всяка предишна версия на Условията за ползване). Всяка неяснота при тълкуването на настоящите Общи условия не се тълкува в ущърб на писмената страна.

15. СЪВЕТИ ЗА ЗАЛАГАНИЯ

Трябва да сте навършили 18 години, за да залагате в Република България и е Ваша отговорност да гарантирате, че хазартът е законосъобразен във вашата юрисдикция. Екипът на Gold-predictions.com не одобрява и не толерира незаконния или непълнолетния хазарт. Всичко посочено в сайта е единствено с информационна и развлекателна цел и не следва да се използва от ПОТРЕБИТЕЛИТЕ  за търговски цели.

Съветите и описаните залози в сайта не се предоставят с гаранция за печалба. Прогнозите и съветите, публикувани от „СПОРТ ИНФО 365“ ООД посредством интернет сайта Gold-predictions.com, са с най-добри намерения и са внимателно проучени, но са само и единствено за развлекателни  и информационни цели. Екипът на Gold-predictions.com, както и всяка свързана компания и / или трета страна, не носят никаква отговорност от какъвто и да е характер за понесени загуби (материални и нематериални) и/или пропуснати ползи от страна на ПОТРЕБИТЕЛИТЕ.

Всички резултати от предишни срещи и събития се предоставят само на консултантска основа и докато се полагат всички възможни грижи и усилия за осигуряване на правилното записване и отчитане на резултатите, могат да възникнат грешки. Чувствайте се свободни да се свържете с нас, ако смятате, че някоя от информациите е невярна и ще проверим възможно най-бързо.

Залагайте само това, което можете да си позволите да загубите, и ако имате нужда от помощ, информация или съвет, посетете разкритите в Република България Консултативни центрове по зависимости.

„СПОРТ ИНФО 365“ ООД не поема никаква отговорност (материална и/или нематериална) и/или не дава гаранция, че информацията в това приложение/интернет сайт, като например съвети за дадено събитие или среща, или съвети за залози, ще ви гарантира печалба. ПОТРЕБИТЕЛИТЕ следва да се позовават на тези съвети на свой собствен риск и за своя собствена сметка.

Всички лога и снимки на спортни отбори, публични лица и локации си остават с авторските права на техните притежатели на лиценз и се използват единствено за информационни цели.

16. ТОЧНОСТ, ПЪЛНОТА И НАВРЕМЕННОСТ НА ИНФОРМАЦИЯТА

Ние не носим отговорност, ако информацията, налична на този сайт е неточна, непълна или неактуална. Съдържанието на този сайт е предоставено само с информационна и развлекателна цел и не трябва да бъде единственият източник на информация за вземане на решения от страна на ПОТРЕБИТЕЛИТЕ, без предварително същите да са се консултирали с по-точни, по-пълни и по-актуални източници на информация. Ако ПОТРЕБИТЕЛИТЕ решат да разчитат само и единствено на съдържанието на този сайт, то същите следва да бъдат информирани, че го правят за своя собствена сметка и за свой собствен риск.

Този сайт може да съдържа предишна информация. Тази минала информация по своето естество е неактуална и се предоставя само за информационни и развлекателни цели. „СПОРТ ИНФО 365“ ООД си запазва правото да променя съдържанието на този сайт по всяко време, но не поема задължение да актуализира информацията на нашия сайт. ПОТРЕБИТЕЛИТЕ се съгласяват, че тяхна отговорност да следят промените в сайта.

17. КОМЕНТАРИ ОТ ПОТРЕБИТЕЛИТЕ

Ако по желание и/или молба на „СПОРТ ИНФО 365“ ООД ПОТРЕБИТЕЛИТЕ изпратят конкретно съдържание (например за участие в конкурси, игри или други), както и в случаите, в които„СПОРТ ИНФО 365“ ООД не е поискало изрично, ПОТРЕБИТЕЛИТЕ изпратят креативни идеи, предложения, планове или други елементи, независимо дали онлайн, по електронна поща, на съобщение в социалните мрежи или по друг начин (колективно „коментари“), то вие, в качеството ви на ПОТРЕБИТЕЛ, ни предоставяте правото по всяко време и без ограничение да редактираме, копираме, публикуваме, разпространяваме , превеждаме и използваме по друг начин и във всяка медия всеки коментар, който ни изпратите. „СПОРТ ИНФО 365“ ООД не се задължава да поддържа поверителността на коментарите и/или да изплати обезщетение на даден ПОТРЕБИТЕЛ за предоставен коментар;

„СПОРТ ИНФО 365“ ООД има правото, но не и задължението, да наблюдава, променя или изтрива съдържание, за което по свое собствено усмотрение смята, че е незаконно, обидно, заплашително, злоупотребяващо, клеветническо, порнографско, нецензурно или несъмнено по друг начин, или което нарушава всяка интелектуална собственост или настоящите Общи условия за ползване на УСЛУГАТА.

ПОТРЕБИТЕЛИТЕ се задължават да пишат коментари, които не нарушават правата на трети страни, включително авторски права, търговски марки, поверителност, личност или други лични или имуществени права. Освен това ПОТРЕБИТЕЛИТЕ се задължават, че коментарите им няма да съдържат незаконно, клеветническо, обидно или нецензурно съдържание, нито че съдържат компютърни вируси или друг зловреден софтуер, който по някакъв начин може да повлияе на работата на Услугата или друг свързан уебсайт. ПОТРЕБИТЕЛИТЕ нямат право да използват фалшив имейл адрес или да въвеждат в заблуда екипът на „СПОРТ ИНФО 365“ ООД и / или трети страни по отношение на източника на техните коментари.

ПОТРЕБИТЕЛИТЕ носят пълна отговорност за всички коментари, които публикуват, както и тяхната точност. „СПОРТ ИНФО 365“ ООД не поема никаква отговорност и не се ангажира с каквито и да било коментари, които ПОТРЕБИТЕЛИТЕ публикуват или които други трети страни публикуват.

18. ГРЕШКИ, НЕТОЧНОСТИ И ПРОПУСКИ

На нашия сайт или в УСЛУГАТА може да има случайна информация, която може да съдържа типографски грешки, неточности или пропуски, които могат да се отнасят до описания на продукти, цени, промоции, оферти, такси доставка, срокове за доставка и наличност.

Ние си запазваме правото да поправяме всяка грешка, неточност, пропуск и да променяме или актуализираме информация или да анулираме поръчки, ако някоя информация в УСЛУГАТА или на някой друг свързан уебсайт е неточна и , по всяко време и без предизвестие (включително след като сте направили поръчката си).

Ние не сме задължени да актуализираме, променяме или изясняваме информация в УСЛУГАТА или друг свързан уебсайт, включително, но не само, информация за цените, освен ако не се изисква от закона.

Не трябва да се взема предвид зададената дата на актуализация или актуализация в УСЛУГАТА или друг свързан уебсайт, за да се заключи, че информацията в УСЛУГАТА или друг свързан уебсайт е променена или актуализирана.

19. ИЗКЛЮЧВАНЕ НА ГАРАНЦИИ И ОГРАНИЧАВАНЕ НА ОТГОВОРНОСТТА

Не гарантираме, че използването на нашата УСЛУГА ще бъде непрекъснато, бързо, сигурно или без грешки.

Не гарантираме, че резултатите, които могат да бъдат получени чрез използването на УСЛУГАТА, ще бъдат точни или надеждни.

Вие се съгласявате, че в някой момент можем да премахнем УСЛУГАТА за неопределено време или да анулираме УСЛУГАТА по всяко време, без да Ви уведомяваме.

Изрично се съгласявате, че използването на УСЛУГАТА или невъзможността Ви да използвате УСЛУГАТА е за ваша собствена сметка. УСЛУГАТА и всички продукти и услуги, предоставени чрез УСЛУГАТА, са предоставени (освен ако изрично не е посочено друго от нас), предоставени „както е“ и „както е на разположение“ за ваша употреба, без представителство, без гаранции и без никакви условия, изрични или подразбиращи се, включително всички подразбиращи се гаранции за продаваемост, годност за определена цел, дълготрайност, право на собственост и неспазване или всякакви други претенции, свързани по какъвто и да е начин с използването на

УСЛУГАТА или който и да е продукт, включително, но не само, грешка или пропуск в което и да е Съдържание или всякаква загуба или повреда от какъвто и да е вид, произтичащи от или свързани с някое използване на УСЛУГАТА или всяко съдържание (или продукт), публикувано, предадено или предоставено по друг начин чрез УСЛУГАТА, дори ако сте били предупредени за възможността те да възникнат.

Тъй като някои държави или юрисдикции не позволяват изключването или ограничаването на случайни или последващи вреди, нашата отговорност ще бъде ограничена до възможно най-голяма степен от закона.

20. АНУЛИРАНЕ ИЛИ ПРОМЯНА НА АБОНАМЕНТ В GOLD-PREDICTIONS.COM

20.1. Абонаментите в GOLD-PREDICTIONS.COM са за неопределен период от време и ще бъдете таксувани в началото на всеки цикъл на таксуване съгласно абонаментните условия (например за месечен, годишен или друг период), освен ако не се отпишете..

20.2. Всеки ПОТРЕБИТЕЛ може да се откаже от активен абонамент , чрез натискане на бутона отказ от абонамент.

20.3. Когато анулирате даден абонамент, пак ще можете да го използвате през заплатения от вас период.

21. ДРУГИ УСЛОВИЯ

21.1. Евентуалната недействителност на някоя от разпоредбите на тези общи условия за ползване няма да води до недействителност на целия договор.

21.2. За неуредените в този договор въпроси, свързани с изпълнението и тълкуването на този договор, се прилага действащото законодателство на Република България.

21.3. Всички спорове между страните по този договор ще бъдат разрешавани от компетентния съд или Комисията за защита на ПОТРЕБИТЕЛИТЕ.

 

© 2023, „СПОРТ ИНФО 365“ ООД. Всички права запазени.

 

Чрез използването на този сайт вие се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта. „СПОРТ ИНФО 365“ ООД не носи отговорност за съдържанието на коментарите и на материалите, разположени от потребители на сървъра на „СПОРТ ИНФО 365“ ООД. Никаква част от материалите в този сайт не може да бъдат пресъздавани и използвани без изричното писмено съгласие на „СПОРТ ИНФО 365“ ООД.

22. ДЕФИНИЦИИ

22.1. Автоматичен бот (Automatic bot) – програма, която използва мрежови услуги, предназначени за хора, с цел да извършва автоматични действия, като обработка на данни.

22.2. Бисквитки (Cookies) – малко количество информация, която уеб сървърът изпраща на уеб браузъра, позволявайки на сървъра да събира обратна информация от браузъра.

22.3. Браузър (Browser) – софтуерно приложение за достъпване, представяне и възпроизвеждане на информационни ресурси в интернет посредством различни видове протоколи за пренос на данни.

22.4. Скрийнкаст (Screencast) – видео запис на действията, извършени на екран на компютър с демонстративно-учебна цел.

22.5. Уеб-паяk (Web spider) – вид автоматичен бот.

22.6. Уебсайт (Website) – сбор от свързани уеб страници, снимки, видео съдържание, текстове и/или други дигитални ресурси, които са достъпни под общ унифициран адрес (URL) в IP базирана мрежа.

22.7. Уеб указатели (Web beacons) – файлове, които позволяват на даден уеб сайт да събира информация за броя на ПОТРЕБИТЕЛИТЕ, които са го посетили и да има достъп до техните „бисквитки” (cookies).

22.8. Учебни материали – текст, рисунки, фотографии, графики, скици, презентации, скрийн кастове и друга информация, предоставена на ПОТРЕБИТЕЛЯ от ДОСТАВЧИКА с учебна цел като част от обучението.

22.9. Хиперлинк (Hyperlink) – електронна връзка от една уеб страница към 1) други уеб страници в същия уебсайт или 2) уеб страници част от друг уебсайт. По-специфично – хиперлинк е връзката между една страница от хипертекст документ към друга.

22.10. RSS канал – XML файл, който се появява на всеки уеб сайт, предварително кодиран да показва последните заглавия във форма, който може да се прочете от машина.

22.11. Subscription (Абонамент) – абонамент за достъп до услугата.

22.12. Активни клиенти – Всички потребители, които имат достъп до услугата.

22.13. Одобрен частен член в GPWA – Процесът на одобрение включва задълбочен преглед за нарушаване на авторски права, на съдържанието, на практиките на работа и други, като ангажира всичките си членове да работят по етичен начин. Членството включва задълбочен контрол, за да се гарантира, че заявителят е напълно ангажиран да спазва най-високите стандарти в индустрията и спазване на строг етичен кодекс на поведение.

22.14 Статистика – Архив на част от футболните прогнози от Услугата, в частност Супер Вип абонамента

22.15 Потребител –  всяко дееспособно местно и/или чуждестранно физическо лице, което използва услугите, предоставени от „СПОРТ ИНФО 365“ ООД и което е въвело електронния адрес или достигнало до интернет страницата, под-страници или сайта на Gold-predictions.com чрез пренасочване от друг уеб сайт.

22.16 Доставчик – това е „СПОРТ ИНФО 365“ ООД за услугите, които предоставя на ПОТРЕБИТЕЛИТЕ чрез администрирането и поддръжката на интернет страницата Gold-predictions.com.

22.17 Услуга – това са всички услуги предоставяни от „СПОРТ ИНФО 365“ ООД чрез интернет сайта Gold-predictions.com

22. ЛИЧНИ ДАННИ

23.1 ПОТРЕБИТЕЛИТЕ следва да се запознаят с ПОЛИТИКАТА НА ПОВЕРИТЕЛНОСТ.

 

Настоящите общи условия за ползване са приети с решение на едноличния собственик на капитала на „СПОРТ ИНФО 365“ ООД и влизат в сила за всички ПОТРЕБИТЕЛИ, считано от 03.01.2023 г.